อยากกินข้าวผ้ด อยากกินข้าวผัด. (ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เคหะชุมชนบ่อนไก่)

อยากกินข้าวผ้ด อยากกินข้าวผัด. (ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เคหะชุมชนบ่อนไก่)